Termos e condicións do servizo

Termos do servizo

1. Información legal e aceptación polo usuario

Este aviso legal regula o acceso e o uso do servizo da web enkenda.com (en diante, web ou enkenda.com) que Pablo Oubiña López, con NIF 35463194T, veciño de Santiago de Compostela, con enderezo en Rúa República Checa, 40. Polígono Costa Vella. 15707; con email info@enkenda.com (en diante, Enkenda) pon a disposición dos usuarios de internet interesados nos seus servizos e contidos (en diante, os usuarios).

As finalidades da web son:

1. ofrecerlles gratuitamente aos seus usuarios información sobre profesionais e empresas de obras e reformas e do sector da construción en xeral, así como facilitar a posibilidade de contratación con devanditos profesionais a través da web enkenda.com grazas ao labor de intermediación realizado nela.

2. ofrecer a prestación directa, no ámbito xeográfico galego, por parte de Enkenda de servizos de coordinación de gremios de construción que se contraten no sitio web, a realización de visitas de obra para revisar a súa correcta execución e a prestación de servizos de asesoramento no ámbito da construción. A prestación dos anteriores servizos realizarase nas condicións económicas establecidas nas tarifas de prezos específicas.

A coordinación de gremios da construción suporá, única e exclusivamente, a prestación de servizos de análise do proxecto para a súa execución e para a verificación dos seus aspectos técnicos, o control das medicións das partidas executadas, o estudo e selección dos procedementos construtivos máis adecuados, a planificación dos traballos, a comprobación de facturas e certificacións de obra, o seguimento e control dos traballos e o seu ritmo (non necesariamente presencial), a coordinación e control das actividades dos distintos industriais para evitar interferencias e ineficiencias e, se procedese, a preparación e coordinación de reunións periódicas de obra cos gremios que interveñan. A relación contractual da coordinación de gremios ten unha natureza xurídica de arrendamento de servizos, polo que Enkenda non será responsable do resultado dos traballos dos profesionais contratados para a súa execución. En atención ao anterior, ambas as partes pactan que Enkenda non é ningún dos axentes da construción previstos na lei 38/99 de 5 de novembro de Ordenación da Edificación, e xa que logo o usuario é o promotor-construtor das obras. En ningún caso será responsable Enkenda dos incumprimentos imputables aos contratistas aos que se lles adxudicou a obra ou calquera das súas fases.

A realización de visitas de obra e prestación de asesoramento no ámbito da construción, farase a través de visitas in situ durante os seguintes períodos de tempo: 1 hora, 2 horas ou media xornada laboral, para a revisión de traballos ou o asesoramento de calquera cuestión relativa á construción.

Enkenda poderá alterar en calquera momento e sen aviso previo o deseño, presentación e/ ou a configuración da web, así como calquera dos servizos, e engadirlle servizos novos.

A utilización desta web implica a plena aceptación polo usuario das disposicións incluídas neste aviso na versión publicada por enkenda.com no momento en que o usuario acceda á web. Recoméndaselle ao usuario ler atentamente esta información en cada ocasión en que proceda a utilizar a web, xa que pode sufrir modificacións, a instancia de Enkenda.

A utilización de certos servizos ofrecidos aos usuarios a través de enkenda.com pode atoparse sometida a condicións particulares que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican as presentes condicións xerais de uso. Polo tanto, con anterioridade á utilización dos devanditos servizos, o usuario tamén ha de ler atentamente e aceptar así mesmo as correspondentes condicións particulares propias.

2. Condicións de acceso e uso do sitio web

O usuario comprométese a facer un uso dilixente da web e dos servizos accesibles desde ela, con total suxeición á Lei e as presentes condicións xerais e, no seu caso, ás condicións particulares que foren de aplicación.

Queda expresamente prohibido calquera uso diferente á finalidade da web, indicada no punto anterior.

Neste sentido, o usuario renunciará e absterase de utilizar calquera dos materiais e informacións contidos nesta web con fins ilícitos ou expresamente prohibidos nas presentes condicións xerais de uso así como nas condicións particulares que, no seu caso, se habiliten, que resulten contrarios aos dereitos e intereses de Enkenda ou de terceiros. O usuario deberá responder fronte a estes en caso de contravir ou incumprir devanditas obrigas ou cando, do xeito que for (incluída a introdución ou difusión de virus informáticos), dane, inutilice, sobrecargue, deteriore ou impida a normal utilización dos materiais e informacións contidos na web, os sistemas de información ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático (hacking), dos seus membros ou de calquera usuario da web.

Enkenda garda para si o dereito á prestación dos seus servizos, e no seu caso e ao seu arbitrio, á previa subscrición ou rexistro dos usuarios. Por iso, Enkenda condiciona a utilización dalgúns dos servizos a cubrir previamente o correspondente rexistro de usuario, que se atopa dispoñible no enderezo http://www.enkenda.com/gl/users/register, e onde o usuario debe indicar o seu nome e apelido, un correo electrónico válido (nome de usuario) e un contrasinal identificativo. O usuario comprométese a conservar este contrasinal e a usala coa dilixencia debida.

O uso do contrasinal é persoal e intransferible, e non está permitida a cesión, nin sequera temporal, a terceiros. Neste sentido, o usuario deberá adoptar as medidas necesarias para a custodia do contrasinal seleccionado por el, e evitar o seu uso por terceiros. En consecuencia, o usuario é o único responsable da utilización que do seu contrasinal se realice, con completa indemnidade para Enkenda. No caso de que o usuario coñeza ou sospeite do uso do seu contrasinal por terceiros deberá pór tal circunstancia en coñecemento de Enkenda con moita brevidade e polas canles habilitadas a tal fin.

O usuario deberá informar a Enkenda, a través de formularios obrigatorios, dos principais elementos da contratación cos profesionais que se aloxen en enkenda.com.

Toda a información que lle facilite o usuario a Enkenda deberá de ser veraz. Para ese efectos, o usuario garántelle a autenticidade de todos aqueles datos que comunique a través dos formularios necesarios para a subscrición dos servizos.

De igual forma, será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada a Enkenda permanentemente actualizada de forma que responda en cada momento á situación real do usuario. En todo caso o usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que lles puidese causar a Enkenda ou a terceiros pola información que facilite.

O usuario comprométese a non utilizar os datos sobre outros usuarios obtidos a través da web para finalidades distintas das de solicitar ou enviar orzamentos nin llas comunicarán a outras empresas ou persoas.

O usuario que incumpra calquera destas obrigas responderá de todos os danos e prexuízos que cause.

3. Exclusión de garantías e responsabilidade

Salvo naqueles casos expresamente descritos nas condicións xerais de uso e no resto do marco normativo da web, Enkenda non se responsabiliza polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan deberse á falta de exactitude, exhaustividade, actualidade, así como a erros ou omisións que puidesen ter as informacións e servizos contidos nesta web ou outros contidos aos que se poida acceder a través dela, nin asume ningún deber ou compromiso de verificar nin de vixiar os seus contidos e informacións.

Así mesmo, Enkenda non garante a dispoñibilidade, continuidade nin a infalibilidade do funcionamento da web, e en consecuencia exclúe, na máxima medida permitida pola lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da web e dos servizos habilitados nela, así como aos erros no acceso ás distintas páxinas da web ou a aquelas desde as que, no seu caso, se presten os devanditos servizos.

Enkenda exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda caste que se lles puidesen deber aos servizos prestados por terceiros a través desta web así como aos medios que estes habilitan para xestionar as solicitudes de servizo, e concretamente, a modo enunciativo e non limitativo: polos actos de competencia desleal e publicidade ilícita como consecuencia da prestación de servizos por terceiros a través da web, así como á falta de veracidade, exactitude, exhaustividade, erros, defectos, pertinencia ou actualidade dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, obtidos, postos a disposición ou accesibles mediante os servizos prestados por terceiros a través desta web. O usuario renuncia expresamente a reclamarlle a Enkenda calquera pretensión relacionada coas anteriores responsabilidades.

Enkenda ofrece un servizo de intermediación a través da súa web, de xeito que é a súa única obriga subscrita pór en contacto o usuario co profesional. En consecuencia, e ao actuar como intermediario, Enkenda non intervén en forma ningunha nas negociacións levadas a cabo entre usuario e profesional. Por iso, Enkenda non será en ningún caso responsable do traballo realizado pola empresa ou profesional ao usuario; nin do cumprimento das obrigas do usuario coa empresa ou profesional, e o usuario e profesional eximen expresamente de calquera desavinza que puidese xurdir entre ambos a Enkenda, fronte a quen renuncian a calquera reclamación derivada da relación xurídica que se perfeccione entre profesional e usuario.

4. Outros textos legais do sitio web

Enténdese incorporada ás presentes condicións de uso a política de protección de datos de carácter persoal, incluída ao final deste documento.

5. Lexislación aplicable e xurisdición competente

As presentes condicións xerais rexeranse pola lexislación española.

Para as cuestións que se puidesen suscitar ou as accións que se puidesen exercitar derivadas da prestación do servizo da web e dos seus servizos e contidos, e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido, Enkenda e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á xurisdición dos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela.

6. Boletín e comunicacións electrónicas comerciais

A subscrición ao servizo de Enkenda supón por parte do usuario a subscrición ao boletín electrónico e push dixital onde se inclúen as noticias e novidades máis relevantes da web e do mundo da construción, reformas e xardinería. Neste sentido, o usuario consente e acepta a recepción dos mesmos. Este consentimento poderá ser revogado en calquera momento polo usuario a través das vías que Enkenda poña a dispor de todos os seus usuarios para tal fin.

7. Declaración de propiedade industrial e intelectual

Quedan reservados todos os dereitos de explotación.

Todos os contidos que se mostran no sitio web e en especial, artigos, bases de datos, estudos comerciais, deseños, textos, gráficos, logos, iconas, nomes comerciais, marcas, debuxos industriais ou calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e comercial están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de Enkenda ou de terceiros titulares dos mesmos que autorizaron debidamente a súa inclusión na web (profesionais).

Os logotios, iconas, nomes comerciais, rótulos ou marcas dos profesionais aloxados no sitio web están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial, co que queda expresamente prohibido a súa explotación e uso en calquera forma.

8. Uso dos contidos do sitio web

Os únicos usos permitidos dos contidos aloxados na web son os expresamente autorizados a través da licenza Creative Commons by-nc-nd que permite copiar, distribuír e transmitir o contido baixo as condicións establecidas por devandita licenza ás que expresamente nos remitimos.

Política de privacidade

1. Dereito de información

De conformidade co establecido pola Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD), Pablo Oubiña López (en Enkenda), titular do sitio web enkenda.com (en diante, a web), informa o usuario deste sitio da existencia dun arquivo automatizado de datos de carácter persoal creado por Enkenda e baixo a súa responsabilidade.

2. Finalidade

Os datos dos usuarios rexistrados a través dos formularios habilitados para o efecto na web solicítaos Enkenda coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos que proporciona a través da web enkenda.com, así como para facilitarlle información comercial sobre servizos que puidesen resultar do seu interese.

Para o caso de que solicite un orzamento para a execución dalgunha obra, reforma etcétera, os seus datos deberán ser comunicados aos profesionais seleccionados en función do tipo de traballo requirido e da área xeográfica, a través dos procedementos establecidos en enkenda.com. Os profesionais poranse en contacto co usuario para concertar citas, para visitar a futura obra, consultar detalles técnicos, etcétera.

3. Carácter obrigatorio ou facultativo da información facilitada polo usuario e veracidade dos datos

Todos os campos do formulario de rexistro a cubrir polo usuario son estritamente necesarios para atender á súa petición. Sen prexuízo do anterior, existe un formulario adicional para detallar o perfil do usuario, e os datos que neste se requiren poden non ser obrigatorios.

O usuario garante que os datos persoais facilitados a Enkenda son veraces e faise responsable de comunicarlle a esta calquera modificación dos mesmos.

4. Consentimento do usuario

O envío de datos persoais, mediante o uso dos formularios electrónicos de Enkenda ou, no seu caso, mensaxes de correo electrónico, supón o consentimento expreso do remitente ao tratamento automatizado dos datos incluídos nos medios de comunicación indicados, servizos e produtos relacionados coa finalidade da web enkenda.com, así como ao envío de comunicacións vía electrónica con información relacionada con Enkenda e as súas actividades.

5. Dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos usuarios

O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e condicións previstos na LOPD.

O usuario poderá exercer devanditos dereitos dirixíndose a ENKENDA (Rúa da República Checa 40, Polígono Costa Vella. 15707 Santiago de Compostela), ou ben enviando un correo electrónico a info@enkenda.com

6. Seguridade

Enkenda mantén os niveis de seguridade de protección de datos persoais conforme ao Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o usuario facilite a través da web, sen prexuízo de informarlle de que as medidas de seguridade en internet non son inexpugnables.

Enkenda comprométese a cumprir co deber de segredo e confidencialidade respecto dos datos persoais contidos no ficheiro automatizado de acordo coa lexislación aplicable.

7. Boletín e comunicacións electrónicas comerciais

A subscrición ao servizo de Enkenda supón por parte do usuario a subscrición ao boletín electrónico e push dixital onde se inclúen as noticias e novidades máis relevantes do sitio web. Así mesmo, o usuario poderá darse de baixa ou modificar os datos de subscrición ao mencionado boletín a través do formulario interactivo incluído na web. A baixa do push dixital poderase realizar a través da ligazón situada na parte inferior de devandito push.

8. Cookies e IPs

O usuario acepta o uso de cookies e seguimentos de IPs. O noso analizador de tráfico do site utiliza cookies e seguimentos de IPs que nos permiten recoller datos a efectos estatísticos como: data da primeira visita, número de veces que se visitou, data da última visita, URL e dominio da que provén, navegador utilizado e resolución da pantalla. No entanto, o usuario se o desexa pode desactivar eou eliminar estas cookies seguindo as instrucións do seu navegador.

Enkenda non utiliza técnicas de spamming e unicamente tratará os datos que o usuario transmita mediante os formularios electrónicos habilitados neste sitio web ou mensaxes de correo electrónico.

9. Modificación da presente política de privacidade

Enkenda garda para si o dereito a modificar esta política para adaptala a futuras novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria, e informará previamente os usuarios dos cambios que nela se produzan.